Řád pořadatelské služby

NÁZEV KLUBU: SK Třeboradice; Schollerova 231/113, Praha 9 ; 19600

Povinnosti pořadatelského sboru  

V souladu s pravidly fotbalu připravit hrací plochu a míče a mít k dispozici formulář zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na losování a praporky pro asistenty rozhodčího.

Zajistit pro soupeře a rozhodčí čisté, dostatečně velké, uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné šatny, které jsou vybaveny věšáky a umožnit jim řádně se umýt.

Vyhradit pro delegáta utkání případně další úřední osoby místo, z něhož budou mít dobrý rozhled na hrací plochu a celý prostor hřiště.

Zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc. Za poskytnutí první pomoci v době utkání zodpovídá osoba určená hlavním pořadatelem na dané utkání. První pomoc je zdravotní služba povinna poskytnout jak divákům tak příslušníkům obou družstev (SŘ čl.53).

Zajistit a  přispět k zajištění pořádku a klidu v hledišti.

Poskytnout vhodně občerstvení hostujícímu družstvu a rozhodčím v poločase utkání.

Zajistit bezpečné uložení osobních věcí hráčů, funkcionářů, rozhodčích a delegátů v šatnách. Pokud o to uvedení účastníci utkání požádají, je pořadatel utkání povinen zabezpečit úschovu jejich peněz a cenností. Za škody na převzatých dopravních prostředcích, uložených věcech, uschovaných penězích a cennostech odpovídá pořadatel utkání podle zákona.

Umožnit videorekordérový nebo obdobný záznam utkání řídicímu orgánu soutěže a hostujícímu družstvu, pokud to vyžaduje SŘ na dané utkání.

Hlásit týž den, kdy utkání skončilo výsledek utkání dle RS FAČR pro PFS.

Zajistit včasné otevření pokladen, označit ceny vstupenek na viditelném místě, vstup do prostorů stadionu a hlediště s řádně zakoupenou vstupenkou nebo průkazem opravňujícím ke vstupu.

Zajistit pořadatelský sbor v potřebném počtu a kvalitě, aby byl funkční od doby soustřeďování diváků až do doby jejich odchodu z areálu klubu. Případně zajistit účast policie event. Jiné bezpečnostní služby na utkání za účelem jeho klidného a regulérního průběhu. Pořadatelský sbor se řídí ustanovením tohoto řádu, řádem pořadatelské služby, RS FAČR  pro PFS , případně spolupracuje s Policií ČR ve smyslu dohody mezi Policií ČR a FAČR.

Neumožnit přístup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám vnášejícím předměty, kterými by mohli ohrozit život nebo zdraví ostatních účastníků utkání.

Zabezpečit zákaz vstupu do ohraničeného prostoru hřiště všem osobám kromě rozhodčích, členů družstev, pořadatelů, příslušníku policie či pořádkových služeb, podavačů míčů event. dalších osob oprávněných na základě řádu pořadatelské služby či jiných předpisů, fotoreportérům, televizních a filmových pracovníků na základě příslušného povolení pořadatelské klubu.

Umožnit vstup na hrací plochu v průběhu utkání jen hráčům a rozhodčím. Další osoby mohou vstoupit na hrací plochu jen se souhlasem rozhodčího nebo hlavního pořadatele.

Zamezit vhazování předmětu na hřiště a zakročit v případě, že v hledišti bude docházet k výtržnostem, rvačkám či k verbálním projevům hanobícím příslušnost k rase, národu, etniku či k jiným projevům narušování občanského soužití.

Hlavní pořadatel

Hlavní pořadatel je orgánem pořadatelského klubu, který spolu s klubem je odpovědný za plnění povinností uvedených v čl. 20 a 21 Soutěžního řádu fotbalu. Před utkáním, v jeho průběhu i po jeho skončení je povinen respektovat pokyny rozhodčího a delegáta svazu k zajištění pořadatelské služby a bezpečnosti účastníků utkání, a to až do jejich odjezdu z prostoru stadionu, event. na jejich požádání až na hranice obce.

Hlavní pořadatel bude ve vestě barvy žluté s nápisem „HLAVNÍ POŘADATEL“ nebo s viditelným označením.

Vyžádat součinnost vedoucích hostujícího družstva k zajištění bezpečnosti účastníků utkání a ke klidnému a regulérnímu průběhu utkání v případech, že porušování zákonů a stanovených omezení budou příznivci hostujícího družstva (SŘ čl. 25).

Složení pořadatelského sboru

Pořadatelský sbor musí být složen z osob starších 18 let, které jsou poučeny o svých úkolech a povinnostech hlavním pořadatelem.

Pořadatelský sbor tvoři zástupce hlavního pořadatele, pořadatelé dle RS FAČR pro PFS.

Pořadatelé utkání budou označení vestami barvy žluté s nápisem „Pořadatel“ nebo s viditelným označením.

Zdravotní služba (první pomoc)

Zdravotní služba s potřebným základním vybavením první pomoci je při každém utkání. Za poskytnuti první pomoci v době utkání odpovídá osoba jejíž jméno, příjmení, rodné číslo se uvádí v Zápise o utkání (hlavní pořadatel). V případě, že bude nezbytně nutné zajistit lékařskou záchrannou službu, pořadatel utkání ji zajisti na tel. čísle 155 nebo 112.

Tento pořadatelský řád ve sportovního areálu byl schválen provozovatelem SK Třeboradice z.s. dne 16.02. 2023