Provozní řád Sportovního areálu

Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele sportovního areálu.

Majitelem a provozovatelem sportovního areálu je:

SK TŘEBORADICE z.s.                                

Schoellerova 231

Praha 9 – Třeboradice

19600

IČO:

Pobyt ve sportovním areálu je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti 0-15 let ručí doprovázející dospělá osoba.

Návštěvník je povinen:

 • Respektovat provozní a návštěvní řád a pokyny provozovatele sportovního areálu.
 • Dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil sebe a neohrozil a neomezil ostatní návštěvníky.
 • Nést odpovědnost za škody způsobené byť z nedbalosti, které vzniknou jeho chováním.
 • Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky.
 • Dodržovat čistotu a po své návštěvě sportovního areálu uklidit.
 • Zajistit si proti krádeži veškeré své osobní věci vnesené na hřiště. Provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí.

V celém sportovním areálu platí zákaz:

 • Poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení. (v případě poškození bude majitel vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu, v případě nezletilého pachatele bude škoda vymáhána na jeho odpovědných zástupcích).
 • Nevybíhat v botách nahoru po skluzavce na dětském hřišti.
 • Kouření a používání elektronických cigaret,užívání omamných, toxických a psychotropních látek.
 • Odhazování žvýkaček.
 • Rozdělávání ohně.
 • Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně.
 • Ničení majetku a zařízení.
 • Přelézání plotu.
 • Vjezd motorových vozidel.
 • Vodění a volné pobíhání psů, koček a jiných zvířat do prostoru sportovního areálu.
 • Pořádat propagační, reklamní a jiné akce bez vědomí provozovatele sportovního areálu.
 • Venčení psů a dalších zvířat.
 • Vjíždět na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích a skateboardu.
 • Ponechávat děti mladší 15 – ti let bez dozoru dospělé osoby.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.

V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru sportovního areálu.

1. Upozornění pro uživatele

1.1. Dětské hřiště je určeno pro děti od 0 do 15 let. Dětistarší nesmí jednotlivé dětské prvky využívat.

Z důvodu bezpečnosti smí dítě využívat zařízení dětského hřiště pouze pod dozorem dospělé osoby!

1.2.  Vstup na dětské hřiště není povolen, pokud je zařízení kluzké a jeho povrch vlhký, 

        namrzlý, případně na něm zjistíte závadu.

1.3. Provozní doba pro veřejnost:

 • 1.04 do 30.10 > 8:00 hod – 22:00 hod
 • 1.11 do 30.3.  > 8:00 hod – 17:00 hod

1.4. Nedodržování tohoto provozního řádu, úmyslné poškození, zničení a znečištění 

       dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý, kdo způsobí poškození, zničení

       dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele v

       souladu s platnými zákony.

1.5. Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku je prostor sportovního areálu monitorován kamerovým systémem. Vstupem do prostoru sportovního areálu uživatel, návštěvník souhlasí s pořízení záznamu své osoby.

1.6. Přístup do sportovního areálu je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno.

             2. Bezpečnost

2.1. Návštěvníci sportovního areálu jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní  

        návštěvníky. Při zjištění závady nebo poškození zařízení dětského hřiště, je povinností každého nahlásit zjištěné závady nebo poškození provozovateli hřiště.

2.2. Návštěvníci nesmí do sportovního areálu přinášet ostré předměty (např. nůž, nůžky, injekční stříkačky…), zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a  jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.

2.3. V prostoru sportovního areálu je zakázaná manipulace s otevřeným ohněm.

2.4. Do prostoru sportovního areálu je zakázáno vjíždět na kolech, koloběžkách(vedení kol a koloběžek je povoleno) .

2.5. V celém sportovním areálu je zakázáno volné pobíhání psů a jiných zvířat. Vstup se zvířaty pouze na vodítku a košíkem.

3. Hygiena

3.1. Do prostoru sportovního areálu je zákaz vstupu trpících nakažlivou nemocí nebo těch, kdo jsou v tzv. karanténě.

3.2. V prostoru sportovního areálu je zakázáno užívání drog.

3.3. Prostory sportovního areálu nelze využívat jako toalety.

3.4. Do prostoru dětského hřiště je zákaz vstupu zvířat.

3.5. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách hřiště čistotu. Odpadky musí odhazovat do určených nádob.

Pomůže nám, pokud veškeré závady sdělíte provozovateli hřiště, společně s fotodokumentací na email > info@sktreboradice.cz.

Děkujeme vám za spolupráci při zajištění bezpečnosti, čistoty a hygienické nezávadnosti dětského hřiště.

Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad hřiště musí být ihned nahlášeny provozovateli hřiště, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě.

V případě urgentních situací využijte kontakty na Integrovaný záchranný systém ČR

PolicieZáchranná službaHasiči
158155150

Tento provozní a návštěvní řád sportovního areálu byl schválen provozovatelem SK Třeboradice z.s. dne 01. 03. 2020