Ministerstvo zdravotnictví tento týden zveřejnilo mimořádná opatření, která budou regulovat sportovní činnost i po konci poslední etapy rozvolňování 25. května. Sportovních akcí se může účastnit až 300 osob, sportovci nemusejí mít roušky a na všech sportovištích bude opět umožněno používat v zázemí šatny a sprchy.

ROUŠKY A ROZESTUPY

 Opatření MZDR 20588/2020-2 uděluje výjimku z nošení roušek sportovcům v době organizovaného tréninku nebo zápasu bez ohledu na to, zda cvičení probíhá venku či uvnitř. Stejně tak mají organizovaní sportovci další výjimku – nemusí mezi sebou dodržovat vzdálenost 2 metry, ta ovšem musí zůstat mezi nimi a ostatními (necvičícími) osobami.

Na vnitřním i vnějším sportovišti se může nacházet ve stejném čase dohromady nejvýše 300 osob, stejné omezení platí také pro sportovní akce. Nadále platí, že mezi nesportujícími osobami, s výjimkou členů domácnosti, by měl být zachováván odstup nejméně 2 metry. Při konání hromadných akcí stejně jako při tréninku musí být na sportovišti k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou a po skončení tréninku nebo zápasu se všechny použité cvičební pomůcky musí pravidelně dezinfikovat.

VNITŘNÍ PROSTORY

Mimo výše vypsaných obecných podmínek pro sport platí pro provoz vnitřních sportovišť další pravidla, která stanovuje opatření MZDR 20581/2020-2. Vyjma samotného tréninku musí všichni zúčastnění nosit uvnitř budovy ochranu dýchacích cest. Provozovatelé jsou povinni omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit. Pravidelná dezinfekce je jedním ze základních pilířů protivirových opatření, a proto se vnitřním sportovišti musí:

  • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
  • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
  • ve sprchách zajistit co největší možné odstupy,
  • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
  • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),
  • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
  • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

V návaznosti na výše zmíněná mimořádná opatření MZČR, které vláda ČR vzala na vědomí v Usnesení č. 555 ze dne 18. 5. 2020, vydal 25.5.2020 advokát Daniel Viduna pro Českou unii sportu aktualizovanou verzi svého předchozích stanovisek ve vztahu ke sportovním činnostem.

Na základě informací z úřední desky Ministerstva zdravotnictví ČR a usnesení Vlády ČR zpracovala Ing. Pavla Šrůtová

převzato ze stránek PTU Praha